SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
4
1
9
0
Thông báo Thứ Hai, 29/05/2017, 16:40

Thông báo gia hạn thời gian đăng, phát và nhận tác phẩm Giải báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XX-2017

UBND TỈNH BẠC LIÊU

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TÆNH BẠC LIÊU

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp-Töï do-Haïnh phuùc

Soá: 45 /TB-BTC

             Baïc Lieâu, ngaøy 29 thaùng 5 naêm 2017 

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng, phát và nhận

 tác phẩm Giải báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XX-2017

       

          Căn cứ hướng dẫn của Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XX-2017. Qua thời gian phát động cuộc thi, Ban tổ chức giải đã nhận được sự tham gia của nhiều tác giả, nhóm tác giả. Nhưng do điều kiện chuẩn bị và một số khó khăn có liên quan đến công tác tổ chức giải.

          Ban tổ chức giải báo chí tỉnh Bạc Liêu lần thứ XX-2017 quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm, và điều kiện về thời gian tác phẩm dự giải được đăng, phát như sau:

          1. Thời gian nhận tác phẩm tham gia dự giải đến 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2017.

          2. Tác phẩm đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh đến ngày 30 tháng 5 năm 2017.

          Vậy Ban tổ chức xin thông báo đến các tác giả, nhóm tác giả để biết.

Nơi nhận:

- Các Chi hội;

- Cơ quan báo chí;

- Lưu VT.

TM. BAN TOÅ CHÖÙC GIẢI BÁO CHÍ

PHOÙ BAN

 

 

 

Đã ký

 

 

NGUYỄN DUY HOÀNG

Tổng biên Tập Báo Bạc Liêu

Chủ tịch Hội Nhà báo VN tỉnh Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 447 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày