SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
3
9
7
8
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Năm, 18/09/2014, 15:45

Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI): Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhấn mạnh đến vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các văn nghệ sĩ, trí thức, những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa…

Thông qua sự nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa với những ưu, khuyết điểm chính cùng nguyên nhân hạn chế, yếu kém, Nghị quyết đã đưa ra cái nhìn toàn diện về nền văn hóa, con người Việt Nam hôm nay, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Từ đó xác định những mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học - nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... Đó là những nhận định của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Tuy nhiên, Nghị quyết 9 cũng đánh giá: So với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng, chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, tội phạm có chiều hướng gia tăng.

Với mục tiêu tổng quát “xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là nhân cách, lối sống; tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho việc xây dựng nhân cách, lối sống con người; chăm lo xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế và văn hóa gia đình; phát triển và đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, bảo vệ di sản văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; chủ động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và quản lý văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; đẩy nhanh và đổi mới việc thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa; tăng cường đầu tư nguồn lực cho văn hóa; tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Bạc Liêu nằm trong vùng đất Nam bộ, tuy không có lịch sử hình thành ngàn năm nhưng vẫn có nền văn hóa vừa đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc, đồng thời lại có những nét riêng không lẫn vào đâu. Người Bạc Liêu hiền hòa, hiếu khách, phóng khoáng, yêu cái đẹp. Văn hóa đất Bạc Liêu được kết tinh từ văn hóa của các dân tộc anh em sống đoàn kết cùng nhau từ thời khẩn hoang lập ấp. Tuy nhiên, qua nhiều năm đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế, đời sống văn hóa Bạc Liêu, người Bạc Liêu cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bên cạnh những tác động tích cực. Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp do “sức đề kháng” trong mỗi người được bồi đắp từ văn hóa chưa đủ mạnh trước những luồng văn hóa ngoại lai tiêu cực. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống có dấu hiệu mai một cần được bảo vệ khẩn cấp. Một bộ phận người dân Bạc Liêu (trong đó phần đông là giới trẻ) không được hấp thu tinh hoa văn hóa mang tính bản sắc nên chưa có niềm tự hào về quê hương, từ đó chưa ra sức cống hiến cho địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo vệ và giữ gìn văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa Bạc Liêu nói riêng; xây dựng con người Bạc Liêu phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 cũng như chủ trương “đi lên từ văn hóa” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính là nhiệm vụ cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh hiện nay

                                                                                                            T.L

(Theo Đ/S “Nhà báo & Nghề báo” số 2/9)

 

 

Số lượt người xem: 15586 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày